SPECIALLY MADE FOR CREATIVE INDIVIDUALS
#ZINEMAKING

One-Page Zine Bundle


Artwork by Lilly (@xdustylillyx)


 • Cheaper than our regular menu.
 • Apply for ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
 • Only for 1 design, single sided, 50 zines
 • Size: open = A3, folded = A6
 • Art paper 100 gsm.
 • Does not include cutting & folding (Get your DIY on!).

 • Bundle value:
     Basic 2 colors: 1.000.000 vnd
     Add-on 1 color from ︎ ︎ ︎ ︎: 200.000 vnd
     Add-on 1 color from ︎ ︎ ︎: 400.000 vnd

 • We will help guide you through the file-prep process, and send you video as we print. So you can witness your prints come to life.

︎ Note: We will show your how to make an One-Page Zine and it is a fun DIY process for the creative mind!
 • Tiết kiệm hơn.
 • Màu riso được sử dụng ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎
 • Áp dụng cho 1 thiết kế, In 1 mặt, 50 bản zine.
 • Kích thước khi giao A3 và khi gấp xong A6.
 • Giấy mỹ thuật 100 gsm.
 • Không bao gồm cắt và gấp zine (KM khuyến khích bạn DIY).

 • Giá bundle:
     Gói cơ bản 2 màu in riso: 1.000.000 vnd
     Thêm 1 màu trong ︎ ︎ ︎ ︎: 200.000 vnd
     Thêm 1 màu trong ︎ ︎ ︎: 400.000 vnd
   
 • KM sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị file in và gửi video quy trình ra tranh của bạn khi tụi mình in. Để bạn được chứng kiến tác phẩm của mình ra đời nhé.

︎ Lưu ý: KM sẽ chỉ bạn cách gấp One-Page Zine, là một kiểu đơn giản nhất của Zine Making, và quy trình DIY này rất vui và thú vị cho người thích sáng tạo đó!
READ THIS BEFORE YOU START:
︎ What is risograph?
︎ Available Colors?
︎ File-prep Instruction
︎ Download teamplate